Menu

Latest articles

Sàn gỗ Dynamic D2990
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2990
Mã sản phẩm: D2990 * Famous Cherry * 3-Strip / MO / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MO – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2304
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2304
Mã sản phẩm: D2304 * Achat Oak * 3-Strip / MO / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MO – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D1404
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D1404
Mã sản phẩm: D1404 * Constance Beech * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2777
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2777
Mã sản phẩm: D2777 * Cypress * 2-Strip / WG / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG – Mặt sần [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2928
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2928
Mã sản phẩm: D2928 * Hacienda Oak * 1-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2457
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2457
Mã sản phẩm: D2457 * Nut Tree * 2-Strip / WG / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2977
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2977
Mã sản phẩm: D2977 * Asturia Oak * 1-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2955
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2955
Mã sản phẩm: D2955 * Black And White * 2-Strip / WG / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D764
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D764
Mã sản phẩm: D764 * Chestnut * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – Mặt gỗ [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D725
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D725
Mã sản phẩm: D725 * Noce Country * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – Mặt [...]